2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyi igazolvány kerül kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 2017 májusától lehetőség nyílt az elektronikus személyi igazolvány (továbbiakban Eszig) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. Ennek lehetősége kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

MI A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE? 

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a magyar személyi és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között.

Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

KI NYÚJTHAT BE KÉRELMET? 

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség). Az új típusú okmány bármikor igényelhető, nem kell megvárni a régi típusú személyi igazolvány érvényességének lejártát. Az Eszig illeték- és konzuli díj mentesen kerül kiállításra, érvényessége:

 • 0-18 éves korig 3 év,
 • 18-65 év között 6 év,
 • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, amennyiben a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem szeretné használni.

Cselekvőképtelen kiskorú esetén (14 éves kor alatt) mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni. Amennyiben a kérelem benyújtásakor személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző előtt tett, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot is. A nyilatkozat az aláírástól számított 15 napig érvényes. Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát igazolni kell! A 6. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

MI SZÜKSÉGES A KÉRELEMHEZ? 

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
  • érvényes, külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik)
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata)
 • a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata)
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik)

Amennyiben a kérelmező doktori címe még nem szerepel a nyilvántartásban, a doktori cím viselésére jogosító magyar okirat (diploma), külföldön szerzett doktori cím esetén az annak magyarországi elismerését tanúsító okirat.

Kérésére az Eszig tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül rögzítésre.

HOL NYÚJTHATOM BE A KÉRELMEMET? 

A kérelmet benyújthatja Magyarország maszkati nagykövetségén ügyfélfogadási időben.

Előzetes időpontfoglalás szükséges. Magyar és ománi ünnepnapokon a Konzuli Hivatal nem tart ügyfélfogadást.

MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL AZ ÚJ IGAZOLVÁNY? 

Az Eszig előreláthatólag 3-4 hét alatt készül el. Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar kiállító hivatal az Esziget kizárólag arra a külképviseletre továbbítja, amelyen a kérelmet benyújtotta. Más külképviseletre vagy magyar okmányirodába nem kérheti az Ománban megigényelt Eszig átvételét. Az elkészült Eszig okmányt személyesen veheti át Konzuli Hivatalunkban ügyfélfogadási időben.

MEGTARTHATOM A RÉGI IGAZOLVÁNYT IS? 

A régi személyi igazolvány az új átadása előtt bevonásra kerül, az emlékbe nem tartható meg.

MIRE HASZNÁLHATÓ A PIN BORÍTÉK?

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az Eszig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az Eszig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az Eszig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az Eszig átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány a többi körülmény fennállta esetén utazásra és személyazonosításra használható! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

Lefejlesztésre és beüzemelésre került a eSzemélyiM applikáció. Az applikáció segítségével a következő újításokra került sor:

 • Aktiválható, vagy módosítható a PIN kód, így nem szükséges konzuli irodába, vagy kormányablakba fáradni az aktiváláshoz
 • Ellenőrizhetők a chip-ben tárolt adatok.

Az eSzemélyi okmánnyal és az eSzemélyiM mobilapplikációval, annak felhasználói kézikönyvével kapcsolatos további információk az Eszemélyi weboldalon olvashatók.

A kiállított Eszig a személyazonosság igazolására és Európán belüli külföldre utazásra az eddig megszokott módon már használható.